Current information from HFU about the Corona virus: www.hs-furtwangen.de/coronavirus

Infoveranstaltung zu den Masterstudiengängen der Fakultät Digitale Medien

Die Fakultät Digitale Medien informiert über ihre Masterstudiengänge:

  • Design Interaktiver Medien M.A. (DIM)
  • Medieninformatik M.Sc. (MIM)
  • MusicDesign M.A. (MUM)
  • Date
  • - pm
  • Location
  • I 1.21
  • Campus Furtwangen